Uopdaget ADHD og ADD

Mange af dem der henvender sig til Bemerk har et ønske om at udredes for ADHD. En del af disse bliver også diagnosticeret med ADHD hos os.

Udredningen foretages ved, at vi først danner os et billede af de relevante udfordringer i barndommen, opvæksten samt i voksenlivet. Hvis der i den indledende samtale er tilstrækkeligt med tegn på ADHD-symptomer, vil vi lave et grundigt diagnostisk interview over 2-3 gange. Dette er en slags ADHD test hvor vi spørger mange spørgsmål omkring barndom og voksenliv. Her er det en fordel hvis en forældre eller en der kendte personen i opvæksten kan deltage.

Resultaterne fra  det diagnostiske interview opgøres af psykologen og forklares i en opsummerende samtale. Her kan personen vælge om de vil fortsætte i et terapeutisk forløb for at få redskaber og strategier til at leve bedst muligt med sin ADHD-diagnose. Der vil også rådgives omkring hvordan og hvorledes man påbegynder behandling med ADHD medicin hos psykiater, samt om effekten af denne.

Få stillet en ADHD-diagnose og påbegynd terapien allerede nu

Selv om der kan være lang ventetid til psykiater i det offentlige, vil udfordringerne kunne bedres ved at arbejde terapeutisk med ADHD. En fordel er, at der ikke er ventetid for at lave udredning hos Bemerk. Vi kan derfor komme forholdsvist hurtigt i gang med at starte det terapeutiske arbejde. Psykologen vil også kunne rådgive omkring opstart hos psykiater i privat regi med begrænset ventetid, hvis dette ønskes.

Bemerk har omfattende psykologisk erfaring og er klar til at hjælpe dig med at afklare en eventuel ADHD-diagnose og behandling heraf. Book tid hos Bemerk her.
 

Kontakt
 

Der findes mange eksempler på at ADHD overses hos børn og unge

Det er derfor meget normalt, at der er mange, som først diagnosticeres med ADHD som voksne. Den går typisk under radaren når man ikke ser tydelige tegn til hyperaktivitet eller risikosøgende adfærd, eller fordi man formår at læse en bog, og kan træffe velovervejede beslutninger.

Men ADHD kan vise sig på mange måder. F.eks. som tilbagevendende perioder med nedtrykthed og depression, eller som en nærmest konstant uro eller anspændthed i kroppen. Mange oplever et behov for at der relativt ofte skal ’ske noget nyt’. Hyppige ændringer eller mange projekter kan fungere som stimuli for at holde sig engageret i hverdagen. ADHD kan også være grunden til en konstant træthedsfølelse, vanskeligheder ved at være en aktiv del af fælleskabet, eller frustration over ikke at komme i gang med- eller få afsluttet ting.

Familielivet som voksen med uopdaget ADHD kan være udfordrende

Det er særligt indenfor rammerne af et familieliv at en ubehandlet ADHD-problematik bliver begrænsende. Dette er fordi familielivet består af mange forskellige opgaver der skal huskes, koordineres og udføres indenfor en givet tidsramme. Familielivet medfører også følelsesmæssige forventninger omkring nærvær, opmærksomhed og engagement.

For voksne med ADHD er dette en udfordrende livsstil hvis man mangler viden omkring sin problematik. Her kan mange komme til at føle at de ikke mestrer familielivet, ikke har det der kræves for at være en god forælder, og derfor får en opfattelse af ikke at slå til.

ADD er en undergruppe af ADHD og er ADHD uden den hyperaktive komponent. Dette er en type opmærksomhedsforstyrrelse som mange kan gå uopdaget med fordi man ikke vækker opsigt ved f.eks. at være den højttalende pige i klassen eller den unge mand der hyppigt søger nye udfordringer. Faktisk vil man ofte se det modsatte ved denne type ADHD, hvor ændringer og nye elementer i ens hverdag forsøges undgået. ADD kaldes også ’Den Stille ADHD’, og er den type ADHD der oftest går under radaren.  I tillæg kan mennesker med ADD ofte fremstå rolige og afslappede. Men en indre uro kan i mange tilfælde skabe anspændthed, nervøsitet og vanskeligheder ved at slappe af. Udfordringer ved at få lavet ting i rigtig rækkefølge eller få prioriteret sine gøremål sådan at man kan nå det vigtigste, kan være meget energikrævende. Mange oplever at de konstant er ‘på arbejde’, og samtidig går glip af vigtige detaljer, samt nærvær i deres relationer.

Tegn og symptomer på ADHD kan være svære at opdage selv

Det er afgørende at man som fagperson er opmærksom på tegn på ADHD i den generelle terapeutiske behandling. Det kan i mange tilfælde umiddelbart fremstå som periodisk depression, stress, eller som en angsttiltand. I disse tilfælde er de nævnte symptomer følgesymptomer på en mere grundlæggende opmærksomhedsproblematik, og vil være tilbageværende indtil man tager fat på den underliggende opmærksomhedsproblematik.

Der er et stort potentiale i behandling af ADHD/ADD, mhp. at opleve et opsving i energi, humør og i generel livskvalitet. Udfordringen er ofte at opdage at ens vanskeligheder peger i denne retning og i at få opsøgt den rigtige hjælp.

Tegn på ADD

ADD er også ADHD, men giver sig til udtryk på en anden måde. Her følger nogle eksempler på hvordan ADD kan fremtræde og opleves.

 • Manglende opmærksomhed og koncentration. For mange kan dette være et nærmest konstant problem. Det bliver derfor en meget stor udfordring at gennemføre hverdagens gøremål og aktiviteter hverdagen, og en kontinuerlig kamp for at følge med. Naturligvis er dette udmattende og drænende.
 • Skiftende fokus. Ens fokus hopper mellem indre og ydre stimuli. Man bliver let distraheret og man har svært ved at finde tråden efter at have blevet afbrudt.
 • Det der for andre mennesker er rutiner, flyder ikke lige så nemt for en. Man skal huske sig selv på de sammen ting igen og igen, og de daglige gøremål falder ikke i hak som man ville ønske.
 • En ringe tidsfornemmelse. Man oplever igen og igen at lave fejlvurderinger omkring hvor lang tid ting tager
 • Mange med ADD kan godt vente på sin tur, udsætte sine behov, undlade at afbryde andre i deres tale eller aktivitet, og er i stand til at sidde stille i kortere eller længere tid.
 • Flere med ADD vil beskrive en tankemæssig hyperaktivitet. Det betyder at de har en indre uro og anspændthed det kan være svært at komme af med. Dette er ofte ikke synligt for andre.
 • Et konstant tankemylder som kræver energi og opmærksomhed. Dette kan gøre det svært at koncentrere sig om sine opgivelser, samt gøre det svært at falde i søvn
 • ADD-symptomer vil ofte tære på ens overskud og humør. For nogle mennesker resulterer dette i irritabilitet og kort lunte.
 • Pga. mange distraherende tanker og lavt energiniveau vil mange virke fraværende eller uopmærksom i sociale situationer.
 • Man ser ofte en hypo-aktivitet hos mennesker med ADD. Dette er det modsatte af hyperaktivitet. Dette giver sig bl.a. udtryk i en inaktivitet og generel passivitet. Man vil have svært ved at tage initiativ til aktiviteter og komme i gang med det man har sat sig fore.
 • Grundet en tendens til et generelt svækket energiniveau, har mennesker med ADD en større risiko for at ‘gå kold’ i det aktiviteter de laver. Der er større risiko for at løbe tør for energi før opgaven er fuldført.
 • Når man har mange erfaringer af selv ikke at have overblik eller holde struktur, vil nogle mennesker kompencere for dette ved at lægge sig for vane at være ekstra omhyggelig. Derfor vil nogle mennesker med ADD være kontrollerende, detaljestyrende og meget omstændige.
 • Når det er svært at etablere en naturlig struktur, vil mange med ADD forsøge at etablere og fastholde rigide rutiner som f.eks. kræver at de tjekker opgaver mange gange. Her vil man kunne se en tendens til perfektionisme.
 • Pga. svækket opmærksomhed og koncentration i dagligdagen, skal der meget energi til for at holde sig opmærksom nok til at klare hverdagens krav. Dette tapper ens batterier og gør at mange med ADD oplever at være trætte og uoplagte. Særligt energikrævende kan det være at forholde sig til situationer med mange indtryk, eller situationer eller mennesker der er nye for en.
 • Blandt mennsker med ADD finder man mange der rapporterer at de er særlig følsomme overfor sansestimuli, og kan komme til at reagere på indtryk andre knapt bemærker. Det kan være en tendens til at blive forskrækket over pludselige lyde, voldsomme relationer på egne følelser, eller særlig påvirkning ved ting man observerer omkring sig.
 • ADD-hjernen har svært ved at prioritere i indtryk. Det er som om der mangler et filter som sorterer det mindre vigtige fra. På denne bliver mængden af ‘væsentlige’ input stor og overvældende.
 • ADD-hjernen er typisk på overarbejde og bliver derfor ofte betegnet som en træt og overbelastet hjerne.
"Har jeg ADHD?"

Nogle af dem der har opsøgt Bemerk med spørgsmål omkring ADHD test og ADHD terapi har udtrykt følgende:

“Jeg havde taget en ADHD test online test men blev usikker på om det var problemer jeg billede mig ind!”


“Jeg vidste ikke om mine tegn på ADHD bare var sådan alle havde det, eller om der var noget mere i det”

 

“Jeg er usikker på om jeg vil tage ADHD piller, så jeg vidste ikke om det gav mening at kontakte en behandler af den grund”

 

“Min mor siger jeg bare var et helt almindeligt, stille og roligt barn, så jeg har tvivlet på min fornemmelse om at der var noget mere”

 

Der er mange myter og uklarheder omkring ADHD i samfundet, og derfor går mange med en stor usikkerhed omkring hvorvidt de har ADHD symptomer eller ej. Dette kan afklares i samtale med en psykolog med viden og erfaring omkring ADHD.

 

Kontakt

Du er velkommen til at booke en tid. Kontakt os på mail eller telefon, hvis du ikke kan finde en ledig tid. Så finder vi en tid, der passer dig.